Giải phẫu CT tim (Cardiac CT anatomy)

1. Giải phẫu theo trục tim CT tim có kích hoạt ECG mang lại chất lượng hình ảnh tốt về tim hơn khi so sánh với CT được thực hiện cho các mục đích khác. Như trong bất kỳ lĩnh vực CĐHA nào khác, việc phân tích các hình ảnh thu được đòi hỏi một … Đọc tiếp