Giải phẫu CT tim (Cardiac CT anatomy)

1. Giải phẫu theo trục tim CT tim có kích hoạt ECG mang lại chất lượng hình ảnh tốt về tim hơn khi so sánh với CT được thực hiện cho các mục đích khác. Như trong bất kỳ lĩnh vực CĐHA nào khác, việc phân tích các hình ảnh thu được đòi hỏi một … Đọc tiếp

Giải phẫu bình thường và bất thường mạch vành (Coronary anatomy and anomalies)

1. Giới thiệu Hình 1. Các động mạch vành nhìn hướng phía trước, hướng chếch trước phải, và hướng bên (Radiologyassistant). Hình 2. Các động mạch vành nhìn hướng chếch trước phải (Radiologyassistant). Hình 3. Các động mạch vành nhìn hướng bên (Radiologyassistant). *Động mạch vành trái hay nhánh chính (Left Main or left coronary … Đọc tiếp