Quy đổi bách phân vị và độ lệch chuẩn

1. Quy đổi bách phân vị và độ lệch chuẩn

 • 5% –> 95% ~ -1.64SD –> 1.64SD

 • 10% –> 90% ~ -1.28SD –> 1.28SD


Biểu đồ phát triển cân nặng tiêu chuẩn thai nhi Nhật Bản (Japanese Standard Growth Curve)
Đọc thêm bài: Các chỉ số siêu âm thai

2. Percentiles (Bách phân vị)

Bách phân vị dùng để ước tính tỷ lệ dữ liệu trong một tập số liệu rơi vào vùng cao hơn hoặc vùng thấp hơn đối với một giá trị cho trước. Những giá trị mà chia tập dữ liệu này thành 100 phần bằng nhau được gọi là các điểm phần trăm hay bách phân điểm. Số phân vị Pth (ví dụ 10th, 25th, 50th, 75th, 90th) là một giá trị mà tại đó nhiều nhất có P% số trường hợp quan sát trong tập dữ liệu có giá trị thấp hơn giá trị này và nhiều nhất là (100 – P)% của trường hợp có giá trị lớn hơn giá trị này.

Ý nghĩa:

 • Bách phân vị 50th còn được gọi là trung vị

 • Bách phân vị 10th là giá trị mà tại đó nhiều nhất là 10% số quan sát là kém hơn giá trị này

 • Bách phân vị 25th là giá trị mà tại đó nhiều nhất là 25% số quan sát là kém hơn giá trị này

 • Bách phân vị 50th là giá trị mà tại đó nhiều nhất là 50% số quan sát là kém hơn giá trị này

 • Bách phân vị 75th là giá trị mà tại đó nhiều nhất là 75% số quan sát là kém hơn giá trị này

 • Bách phân vị 90th là giá trị mà tại đó nhiều nhất là 90% số quan sát là kém hơn giá trị này.

3. Z-score (Độ lệch chuẩn / Điểm số tiêu chuẩn)

Điểm số tiêu chuẩn (Standard score / Z-score) chỉ ra một thành phần chênh lệch so với trung bình là bao nhiêu độ lệch tiêu chuẩn.

Điểm số tiêu chuẩn được tính bằng công thức sau:
z = (Χ – μ) / σ
Trong đó, z là điểm số tiêu chuẩn, X là giá trị của thành phần, μ là trung bình của tổng thể, σ là độ lệch tiêu chuẩn.


Ý nghĩa:

 • Z-score nhỏ hơn 0 thể hiện một thành phần nhỏ hơn trung bình

 • Z-score lớn hơn 0 thể hiện một thành phần lớn hơn trung bình

 • Z-score bằng 0 thể hiện một thành phần bằng với trung bình

 • Z-score bằng 1 thể hiện thành phần đó lớn hơn trung bình 1 độ lệch chuẩn, 2 tương đương với 2 độ lệch chuẩn

 • Z-score bằng -1 thể hiện thành phần đó nhỏ hơn trung bình 1 độ lệch chuẩn, -2 tương đương với 2 độ lệch chuẩn…

Tham khảo: 

 1. diendat.net/percentile-quartile-standard-score

 2. vnresource.vn/tin-chuyen-nganh/331-hieu-ve-bach-phan-vi-va-xac-dinh-khoang-luong

 3. cdha.info/san-nhi/cac-chi-so-sieu-am-thai-the-fetal-ultrasound-index/

Viết một bình luận