Kỹ thuật và định vị tổn thương trên phim nhũ ảnh

Hoàng văn Trung 1. Kỹ thuật chụp nhũ ảnh 2. Tiêu chuẩn phim nhũ ảnh 3. Những sai lầm và ảnh giả 4. Hướng dẫn định vị trên phim nhũ ảnh 5. TEST 6. Tham khảo