Chuột phúc mạc (Peritoneal mice)

1. Định nghĩa Chuột phúc mạc (peritoneal loose bodies or peritoneal mice) là những mảnh mô hoại tử vôi hóa được tìm thấy trong ổ phúc mạc. Chúng thường có kích thước nhỏ từ 0.5 đến 2.5 cm, hiếm nhưng chúng có thể có kích thước lớn từ 5 đến 10 cm. 2. Cơ chế … Đọc tiếp