Tổn thương khối thận dạng nang – Phân loại Bosniak 2019 (Cystic renal masses – Bosniak classification 2019)IAK CLASSIFICATION 2019)

1. Tổng quan 1.1. Mục tiêu Bài viết này mô tả phân loại tổn thương thận dạng nang theo Bosniak 2019. Mục tiêu của phân loại mới Bosniak 2019 là giảm sự chênh lệch đánh giá giữa các người đọc khác nhau, cải thiện tỷ lệ chính xác của bệnh ác tính trong từng loại, … Đọc tiếp