Các chỉ số siêu âm thai (the fetal ultrasound index)

1. Japanese Standard Growth Curve
(Đường cong tăng trưởng tiêu chuẩn Nhật Bản)

 

 

     

Male Graph (primpara/multipara)

GIF

PDF

PICT

PICT (*.Hqx)

Female Graph (primpara/multipara)

GIF

PDF

PICT

PICT (*.Hqx)

All: Graph

GIF

PDF

PICT

PICT (*.Hqx)

Male : data file (primpara/multipara)

Text

PDF

EXCEL

 

Female : data file (primpara/multipara)

Text

PDF

EXCEL

 

All : data file

Text

PDF

EXCEL

 

 


2. Standard value of Fetal blood flow wave form analysis
(Giá trị tiêu chuẩn phân tích các dạng sóng của dòng máu thai nhi)

Umbilical artery (UmA) – Động mạch rốn
Mid cerebral artery (MCA) – Động mạch não giữa
RI (resistance index) – Chỉ số trở kháng
PI (pulsatility index) – Chỉ số đập

 

     

UmA RI

GIF

PDF

PICT

PICT (*.Hqx)

UmA PI

GIF

PDF

PICT

PICT (*.Hqx)

MCA RI

GIF

PDF

PICT

PICT (*.Hqx)

MCA PI

GIF

PDF

PICT

PICT (*.Hqx)

     

UmA RI (data file)

Text

PDF

EXCEL

 

UmA PI (data file)

Text

PDF

EXCEL

 

MCA RI (data file)

Text

PDF

EXCEL

 

MCA PI (data file)

Text

PDF

EXCEL

 

3. Fetal biometry standard values 
(Giá trị tiêu chuẩn sinh trắc học thai nhi)

Chart for eary pregnancy (Biểu đồ cho thai sớm)

Chart for mid to late pregnancy (Biểu đồ cho thai muộn)


     

BPD (biparietal diameter)

GIF

PDF

PICT

PICT (*.Hqx)

APTD x TTD (antero-posterior trunk diameter)

GIF

PDF

PICT

PICT (*.Hqx)

AC (Abdominal circumference)

GIF

PDF

PICT

PICT (*.Hqx)

FL (femur length)

GIF

PDF

PICT

PICT (*.Hqx)

EFW (estimated fetal weight)

GIF

PDF

PICT

PICT (*.Hqx)

CRL(Crown rump length)

GIF

PDF

PICT

PICT (*.Hqx)

     

BPD (data file) week -> mm

Text

PDF

EXCEL

 

BPD (data file) mm -> week

Text

PDF

EXCEL

 

APTD x TTD (data file) week ->cm2

Text

PDF

EXCEL

 

APTD x TTD (data file) cm2 -> week

Text

PDF

EXCEL

 

AC (data file) week -> cm

Text

PDF

EXCEL

 

AC (data file) cm -> week

Text

PDF

EXCEL

 

FL (data file) week -> mm

Text

PDF

EXCEL

 

FL (data file) mm -> week

Text

PDF

EXCEL

 

CRL(data file) week -> mm

Text

PDF

EXCEL

 

CRL(data file) mm -> week

Text

PDF

EXCEL

 

EFW (data file) week -> gram

Text

PDF

EXCEL

 

EFW (data file) gram -> week

Text

PDF

EXCEL

 

Tham khảo: http://www.shinozuka.com/

Viết một bình luận