Giải phẫu các bể não

Danh sách các bể não

Các bể phía trước: Bể thùy đảo, bể trên yên, bể giao thoa thị, bể thể chai, hội lưu các bể nền sọ.
Các bể phía sau: Bể quanh thân não, bể quanh củ não sinh tư, bể tĩnh mạch não lớn, bể gian cuống, bể cầu não, bể trước cầu não, bể sau cầu não, bể cầu tiểu não, bể góc cầu tiểu não, bể hành tiểu não (bể lớn), bể trên tiểu não.

Atlas of Human Anatomy

 

 

 

 

Atlas giải phẫu người

Viết một bình luận